Warunki

1. Generał

1.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Abel Inspection & Testowanie usług technologicznych(dalej, ten “ Wysepka “), lub z wyjątkiem sytuacji, gdy są sprzeczne z przepisami lub prawem samorządów lokalnych, wszystkie usługi świadczone przez Wysepka podlegają następującym ogólnym warunkom świadczenia usług.

1.2 Wysepka może świadczyć usługi na rzecz osoby fizycznej, lub podmiot prywatny, lub podmiot publiczny, który wydaje polecenia (dalej, ten “klient”).

1.3 Żadna inna strona niż klient nie jest uprawniona do wydawania poleceń Wysepka, w szczególności w zakresie usługi lub przesłania protokołu z przeglądu , chyba że otrzymamy wcześniej pisemne instrukcje od klienta.

2. Prowizja za usługi

2.1 Wysepka wykonuje usługi kontrolne z należytą starannością, umiejętności i zdolności niezależnej strony trzeciej. A usługa jest zgodna z zaleceniami klienta, które potwierdził Wysepka lub, w przypadku braku takich instrukcji, warunki każdego zalecanego standardowego arkusza specyfikacji Wysepka i/lub wszelkie odpowiednie zwyczaje handlowe, stosowanie lub praktyka i/lub takie metody, jak: Wysepka może uznać za stosowne ze względów technicznych, podstawy operacyjne i/lub finansowe.

2.2 Wysepkana usługi składają się wszelkie prace wykonywane przez Wysepka pracownik, w imieniu klienta, w tym, ale nie ograniczając się do nich(Odnosić się do Usługi kontrolne strona)

3. Wysepka „obowiązki i zobowiązania”

3.1 Wysepka wyraźnie zastrzega sobie prawo do działania według własnego uznania w zakresie akceptacji lub odrzucenia wniosku o usługę, i nie może być zmuszona do zaakceptowania lub pociągnięcia do odpowiedzialności za odrzucenie zamówienia na usługi w przypadku::
Poza zakresem działalności lub specjalizacją ;
Przedstawienie problemów dostępności geograficznej, takie jak usługi do wykonania lub produkty, które można znaleźć w obszarach o ograniczonym dostępie;
Wymagający Wysepka uzyskać specjalne zezwolenia na działalność, na przykład, pozwolenia rządowe.
3.2 Wysepka zobowiązuje się świadczyć usługi, które zgodziła się wykonywać w sposób profesjonalny, niezależny i bezstronny sposób, uczciwie i w pełnej zgodności z:

specjalne instrukcje klienta przy zamawianiu usługi i potwierdzone przez Wysepka lub warunki odniesienia z Wysepka, w przypadku braku takich instrukcji;
Wszelkie odpowiednie standardy zawodowe, handel zwyczaj, użycie lub praktyka;
Takie metody jak Wysepka uzna za stosowne ze względów technicznych, podstawy operacyjne i/lub finansowe.
3.3 Wysepka szkoli i dokłada należytej staranności i umiejętności w doborze i przydzielaniu swojego personelu, eksperci lub konsultanci.

4. Obowiązki i zobowiązania Klienta

4.1 Klient zapewni wystarczającą ilość informacji, instrukcje, dokumenty i/lub próbki są przekazywane do Wysepkaw odpowiednim czasie, aby umożliwić wykonanie wymaganych usług.

4.2 Klient zdobędzie wszystkie niezbędne dostępy dla Wysepka przedstawicieli do lokalu, w którym usługi mają być świadczone i podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu wyeliminowania lub usunięcia wszelkich przeszkód w ich realizacji;, lub przerwy w, wykonanie usług.

4.3 Klient poinformuje swoje partnerstwo o dostawie, Jeśli wymagane, wszelki specjalistyczny sprzęt i personel oraz miejsce niezbędne do wykonywania usług,.

4.4 Klient zapewni podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony warunków pracy, witryn i instalacji podczas wykonywania usług i nie będzie polegać, pod tym względem, na Wysepka porady, czy są wymagane, czy nie.

4.5 klient poinformuje Wysepka przed wszelkimi znanymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami, rzeczywisty lub potencjalny, związane z jakimkolwiek zamówieniem lub próbkami lub testami, w tym, na przykład, obecność lub ryzyko promieniowania, toksyczne lub trujące lub wybuchowe elementy lub materiały, zanieczyszczenie środowiska lub trucizny.

5. Opłaty i płatności

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej, opłaty za Usługi świadczone przez Wysepka są płatne w terminie wskazanym w nocie debetowej (i nie później niż miesiąc po otrzymaniu wspomnianej noty obciążeniowej). Opóźniona płatność spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 1.5% na miesiąc, lub ułamek tej kwoty od terminu płatności do dnia zapłaty włącznie, który został faktycznie otrzymany.

5.2 W przypadku zamówienia na Wysepka usługa zostanie zakończona przez klienta po uruchomieniu naszych inspektorów w wyznaczonym dniu zostanie obciążony pełną opłatą.

5.3 W zdarzeniu w którym Wysepka uniemożliwienia z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza jego kontrolą wykonywania lub ukończenia żądanych Usług;, a także w przypadku wcześniejszego zakończenia świadczenia Usługi z jakiegokolwiek powodu niezależnego od Wysepka, klient wyraża zgodę na zwrot wszelkich wydatków, oraz wydatki bieżące poniesione lub poniesione w związku z tą Usługą i/lub część opłat należnych za faktycznie świadczone Usługi oraz zwolnienie Wysepka z wszelkiej odpowiedzialności za częściowe lub niewykonanie Usług.

5.4. W przypadku, gdy usługa musi zostać odwołana w przewidywanym dniu Inspekcji, z powodu błędnych informacji podanych przez Klienta lub Fabrykę (np. towary nie są gotowe do kontroli pomimo informacji podanych przez fabrykę,…), osobodzień będzie uważany za zużyty, i Wysepka pobierze pełną opłatę od Klienta jako „brakującą kontrolę”’ opłata. Wysepka doradza swoim klientom, aby następnie ponownie obciążali fabrykę tym kosztem, gdy okaże się, że fabryka jest wadliwa;.

5.5. W przypadku, gdy próbki są niezbędne do uzgodnionej usługi, Klient powinien pokryć wszelkie koszty wysyłki i odbioru próbki.

5.6. W przypadku usług, które mają być prowadzone lub produktów, które można znaleźć na bardzo odległym obszarze, gdzie występuje problem dostępności geograficznej, lub w okresie specjalnym lub zastrzeżonym, specjalne porozumienie dotyczące opłat specjalnych powinno być zawarte z wyprzedzeniem.

6. Ograniczenie odpowiedzialności roszczenia z tytułu straty od firmy kontrolującej

6.1 Wysepka nie jest ani ubezpieczycielem, ani gwarantem i zrzeka się takiej zdolności. Klienci poszukujący gwarancji na wypadek utraty lub uszkodzenia powinni zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie.

6.2 Z zastrzeżeniem instrukcji klienta zaakceptowanych przez Wysepka (jak określono w SIWZ), Raport dotyczący stanu faktycznego zostanie wydany w formie zarejestrowanej przez nią w granicach otrzymanych instrukcji oraz na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez klienta, ale zgłaszanie wszelkich faktów lub okoliczności, które wykraczają poza określony zakres jego zadania, nie jest poniżej Wysepkaobowiązek.

6.3 Wysepka porady udzielane są wyłącznie w odniesieniu do dokumentów i informacji dostarczonych przez klienta, i Wysepkanie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli otrzymał niepełne lub błędne informacje; W przypadku przekazania AiT fałszywych informacji przez osobę trzecią, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Wysepka.

6.4 Wysepka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań oraz dołożyć należytej staranności i umiejętności w wykonywaniu swoich Usług,, i ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku zaniedbania udowodnionego przez klienta. Odpowiedzialność Wysepka w odniesieniu do wszelkich roszczeń z tytułu strat, szkoda lub koszt jakiegokolwiek rodzaju i w jakikolwiek sposób powstały nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć łącznej sumy równej 10 razy kwota opłaty uiszczonej za konkretną usługę, która stanowi podstawę takiego roszczenia lub 10 000 USD (lub jej równowartość w walucie lokalnej), cokolwiek jest mniejsze. Wysepka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, na przykład utrata zysków. AiT niezwłocznie zbada sprawę dotyczącą wszelkich roszczeń o utratę ze strony firmy kontrolującej.

6.5 W przypadku jakichkolwiek roszczeń, Klient musi przekazać pisemne powiadomienie do Wysepka w ciągu 10 dni od odkrycia faktów rzekomo uzasadniających takie roszczenie lub trzy miesiące od zakończenia odpowiedniej usługi oraz, w każdym przypadku,Wysepka zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu straty, uszkodzenie lub koszt, chyba że należy przedstawić dowody;.

7. Odszkodowanie

Klient gwarantuje, zachowuj nieszkodliwość i odszkoduj! Wysepka i jej przedstawiciele, pracowników, agentów lub podwykonawców przed wszelkimi roszczeniami (rzeczywiste lub zagrożone) przez jakąkolwiek stronę trzecią za straty, szkody lub wydatki dowolnego rodzaju, w tym wszelkie wydatki prawne i związane z nimi koszty oraz w jakikolwiek sposób powstałe w związku z wykonaniem;, rzekome wykonanie lub niewykonanie, dowolnych usług.

8. Zakończenie usług

Wysepka ma prawo do automatycznego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności albo natychmiastowego rozwiązania i/lub zawieszenia świadczenia usług w przypadku::

8.1 Klient zobowiązuje się do jakiegokolwiek istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i/lub warunków odniesienia i (jeżeli takie naruszenie będzie możliwe do naprawienia) nie naprawi takiego naruszenia w ciągu dziesięciu dni od otrzymania zawiadomienia doręczonego przez Stronę Niewinną; (Wysepka) wymaganie tego. Istotne naruszenia obejmują, bez ograniczeń wszelkie umyślne i umyślne naruszenie przez klienta jego zobowiązań wynikających z klauzuli 4 powyżej;

8.2 Każde zawieszenie płatności, układ z wierzycielami, bankructwo, niewypłacalność, zarząd komisaryczny lub zaprzestanie działalności przez Klienta.

9. Różnorodny

9.1 Raport będzie odzwierciedlał ustalenia Serwisu wyłącznie w czasie i miejscu doręczenia. Niniejszy Raport nie zwalnia sprzedawców i dostawców z ich prawnych i/lub handlowych zobowiązań wobec zasady.

9.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, poprawność, nie narusza to w żaden sposób legalności i wykonalności pozostałych postanowień.

10. Obowiązujące prawo, Jurysdykcja i rozstrzyganie sporów

10.1 O ile nie postanowiono inaczej, niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z chińskimi przepisami i Incoterms.

10.2 Wszelkie spory lub różnice jakiegokolwiek rodzaju między stronami w związku z usługami lub wynikające z nich podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów chińskich.

11. Język

Powyższy regulamin został sporządzony w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie obowiązywać we wszystkich celach.